Aplicación para unha linguaxe non-sexista.
Exeria
Escribe no cadro inferior o termo a buscar no Exeria:

Que é Exeria? | Como se utiliza | Glosario | Descargar glosario | Caixa de suxestións

A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | N | Ñ | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Z


Letra A
académicos persoas académicas académicos e académicas académicas e académicos académicos/as
accidentado persoa accidentada accidentado ou accidentada accidentada ou accidentado accidentado/a
accidentados persoas accidentadas accidentados/as


acompañante a persoa acompañante o/a acompañante o ou a acompañante

acompañantes as persoas acompañantes os/as acompañantes os e as acompañantes

acredor parte acredora persoa acredora entidade acredora acredor ou acredora acredor/a
acredores partes acredoras persoas acredoras entidades acredoras acredores e acredoras acredores/as
actor actor ou actora actor/actora actor ou actriz actor/actriz
actores actores ou actoras actores/actoras actores e actrices actores/actrices
acusado persoa acusada acusado ou acusada acusada ou acusado acusado/a
acusados persoas acusadas acusados e/ou acusadas acusadas e/ou acusados acusados/as
administrado administrado ou administrada administrada ou administrado administrado/a

administrador persoa administradora administrador ou administradora administradora ou administrador administrador/a administración
administradores administradores e administradoras administradoras e administradores administradores/as administración equipo administrador
administrados administrados e administradas administradas e administrados administrados/as persoas administradas
administrativo administrativo ou administrativa administrativa ou administrativo administrativo/a persoal administrativo
administrativos administrativos e administrativas administrativas e administrativos administrativos/as persoal administrativo
admitido admitido ou admitida admitida ou admitido admitido/a persoa admitida
admitidos admitidos e admitidas admitidas e admitidos admitidos/as persoas admitidas
adolescente o/a adolescente o ou a adolescente a persoa adolescente a poboación adolescente
adolescentes os/as adolescentes os e as adolescentes as persoas adolescentes a poboación adolescente a adolescencia
adoptado adoptado ou adoptada adoptada ou adoptado adoptado/a

adoptados adoptados ou adoptadas adoptadas ou adoptados adoptados/as adopción
adoptante a persoa adoptante o/a adoptante o ou a adoptante

adoptantes as persoas adoptantes os/as adoptantes os e as adoptantes

adquirente a parte adquirente a persoa adquirente a entidade adquirente o/a adquirente o ou a adquirente
adquirentes as partes adquirentes as persoas adquirentes as entidades adquirentes os/as adquirentes os e as adquirentes
adulto persoa adulta adulto ou adulta adulta ou adulto adulto/a adultez
adultos persoas adultas adultos e adultas adultas e adultos adultos/as adultez
adxudicatario persoa adxudicataria parte adxudicataria entidade adxudicataria adxudicatario ou adxudicataria adxudicatario/a
adxudicatarios persoas adxudicatarias partes adxudicatarias entidades adxudicatarias adxudicatarios e adxudicatarias adxudicatarios/as
afectado persoa afectada afectado ou afectada afectada ou afectado afectado/a
afectados persoas afectadas poboación afectada colectivo afectado afectados e afectadas afectados/as
afiliado persoa afiliada afiliado ou afiliada afiliada ou afiliado afiliado/a afiliación
afiliados persoas afiliadas afiliados e afiliadas afiliadas e afiliados afiliados/as afiliación
agresores persoas agresoras agresores ou agresoras agresoras ou agresores agresores/as
agricultor agricultor ou agricultora agricultora ou agricultor colectivo agrícola sector agrícola agricultura
agricultores agricultores e agricultoras agricultoras e agricultores agricultores/as colectivo agrícola sector agrícola
albaneis os/as albaneis os e as albaneis


albanel o/a albanel o ou a albanel


alcalde alcalde ou alcaldesa alcaldesa ou alcalde alcalde/sa alcaldía
alcaldes alcaldes e alcaldesas alcaldesas e alcaldes alcaldes/sas alcaldía
alcohólico persoa alcohólica alcohólico ou alcohólica alcohólica ou alcohólico alcohólico/a alcoholismo
alcohólicos persoas alcohólicas alcohólicos e alcohólicas alcohólicas e alcohólicos alcohólicos/as alcoholismo
alimentista a persoa alimentista o/a alimentista o ou a alimentista

alimentistas as persoas alimentistas os/as alimentistas os e as alimentistas

alumno alumnado alumno ou alumna alumna ou alumno alumno/a
alumnos alumnado alumnos e alumnas alumnas e alumnos alumnos/as
amigos amigos e amigas amigas e amigos amizades

analista o/a analista o ou a analista a persoa analista

analistas os/as analistas os e as analistas o persoal analista

animador animador ou animadora animadora ou animador animador/a

animadores animadores e animadoras animadoras e animadores animadores/as

aprendices aprendices e aprendizas aprendizas e aprendices aprendices/as

aprendiz aprendiz ou aprendiza aprendiza ou aprendiz aprendiz/a

árbitro árbitro ou árbitra árbitra ou árbitro árbitro/a

árbitros árbitros e árbitras árbitras e árbitros árbitros/as arbitraxe
armador armador ou armadora armadora ou armador armador/a armadora
armadores armadores e armadoras armadoras e armadores armadores/as armadoras
arquitecto arquitecto ou arquitecta arquitecta ou arquitecto arquitecto/a

arquitectos arquitectos e arquitectas arquitectas e arquitectos arquitectos/as arquitectura
arrendador parte arrendadora persoa arrendadora entidade arrendadora arrendador ou arrendadora arrendador/a
arrendadores partes arrendadoras persoas arrendadoras entidades arrendadoras arrendadores e arrendadoras arrendadores/as
arrendatario parte arrendataria persoa arrendataria entidade arrendataria arrendatario ou arrendataria arrendatario/a
arrendatarios partes arrendatarias persoas arrendatarias entidades arrendatarias arrendatarios e arrendatarias arrendatarios/as
artesán persoa artesá artesán ou artesá artesá ou artesán artesán/á
artesán persoas artesás artesáns e artesás artesás e artesáns artesáns/ás
artista o/a artista o ou a artista


artistas os/as artistas os e as artistas


asalariado persoa asalariada asalariado ou asalariada asalariada ou asalariado asalariado/a persoal asalariado
asalariados persoal asalariado persoas asalariadas asalariados e asalariadas asalariadas e asalariados asalariados/as
asegurado persoa asegurada asegurado ou asegurada asegurada ou asegurado asegurado/a
asegurados persoas aseguradas asegurados e aseguradas aseguradas e asegurados asegurados/as
asesor asesoría asesoramento servizo de asesoramento asesor ou asesora asesor/a
asesores servizo de asesoramento asesoría persoal asesor asesores e asesoras asesores/as
asinante a persoa asinante o/a asinante o ou a asinante

asinantes as partes asinantes as persoas asinantes os/as asinantes os e as asinantes
asistente o/a asistente o ou a asistente


asistentes os/as asistentes os e as asistentes as persoas asistentes

asociado persoa asociada asociado ou asociada asociada ou asociado asociado/a
asociados persoas asociadas asociados e asociadas asociadas e asociados asociados/as
aspirante a persoa aspirante o candidato ou candidata o/a aspirante o ou a aspirante
aspirantes as persoas aspirantes os candidatos ou candidatas os/as aspirantes os e as aspirantes
auditor auditor ou auditora auditora ou auditor auditor/a auditoría
auditores auditores e auditoras auditoras e auditores auditores/as auditoría
ausente a persoa ausente o/a ausente o ou a ausente

ausentes as persoas ausentes os/as ausentes os e as ausentes

autónomo autónomo ou autónoma autónoma ou autónomo autónomo/a persoal autónomo
autónomos autónomos e autónomas autónomas e autónomos autónomos/as persoal autónomo
autor autor ou autora autora ou autor autor/a persoa autora autoría
autores autores e autoras autoras e autores autores/as persoas autoras autoría
auxiliar o persoal auxiliar a persoa auxiliar o/a auxiliar o ou a auxiliar
auxiliares o persoal auxiliar a persoa auxiliar os/as auxiliares os e as auxiliares
avogado avogado ou avogada avogada ou avogado avogado/a asesoría legal representación legal
avogados avogacía avogados e avogadas avogadas e avogados avogados/as representación legal
axudante a persoa axudante o/a axudante o ou a axudante

axudantes as persoas axudantes os/as axudantes os e as axudantes


Subir

Letra B
beneficiario persoa beneficiaria entidade beneficiaria beneficiario ou beneficiaria beneficiaria ou beneficiario beneficiario/a
beneficiarios persoas beneficiarias entidades beneficiarias beneficiarios e beneficiarias beneficiarias e beneficiarios beneficiarios/as
bibliotecario bibliotecario ou bibliotecaria bibliotecaria ou bibliotecario bibliotecario/a

bibliotecarios bibliotecarios e bibliotecarias bibliotecarias e bibliotecarios bibliotecarios/as persoal bibliotecario
bilingüe a persoa bilingüe o/a bilingüe o ou a bilingüe

bilingües as persoas bilingües os/as bilingües os e as bilingües o bilingüismo
biólogo biólogo ou bióloga bióloga ou biólogo biólogo/a bioloxía
biólogos biólogos e biólogas biólogas e biólogos biólogos/as bioloxía
botánicos botánicos e botánicas botánicas e botánicos botánicos/as botánica

Subir

Letra C
candidato persoa candidata candidatura candidata ou candidato candidato ou candidata candidato/a
candidatos persoas candidatas candidatos e candidatas candidatas e candidatos candidatos/as candidaturas
cantantes os/as cantantes os e as cantantes


capitalista a persoa capitalista o/a capitalista o ou a capitalista o capitalismo o sistema capitalista
capitalistas as persoas capitalistas os/as capitalistas os e as capitalistas o capitalismo o sistema capitalista
carpinteiro carpinteiro ou carpinteira carpinteira ou carpinteiro carpinteiro/a

carpinteiros carpinteiros e carpinteiras carpinteiras e carpinteiros carpinteiros/as

catedrático catedrático ou catedrática catedrática ou catedrático catedrático/a persoa titular da cátedra de
catedráticos catedráticos e catedráticas catedráticas e catedráticos catedráticos/as persoal catedrático cátedras
cativo cativo ou cativa cativa ou cativo cativo/a

cativos cativos e cativas cativas e cativos cativos/as

causante o/a causante o ou a causante


causantes os/as causantes os e as causantes


cedente a parte cedente a persoa cedente a entidade cedente o/a cedente o ou a cedente
cedentes as partes cedentes as persoas cedentes as entidades cedentes os/as cedentes os e as cedentes
celador celador ou celadora celadora ou celador celador/a

celadores celadores e celadoras celadoras e celadores celadores/as

cesados cesados e cesadas cesadas e cesados cesados/as

cidadán cidadanía cidadán ou cidadá cidadá ou cidadán cidadán/á persoa
cidadáns cidadanía cidadáns e cidadás cidadás e cidadáns cidadáns/ás poboación
científicos comunidade científica científicos e científicas científicas e científicos científicos/as mundo científico
cirurxián cirurxián ou cirurxiá cirurxiá ou cirurxián cirurxián/á cirurxía
cirurxiáns cirurxiáns e cirurxiás cirurxiás e cirurxiáns cirurxiáns/ás cirurxía
cliente clientela cliente ou clienta clienta ou cliente cliente/a
clientes clientela clientes e clientas clientas e clientes clientes/as
cociñeiro cociñeiro/a cociñeiro ou cociñeira cociñeira ou cociñeiro

cociñeiros cociñeiros e cociñeiras cociñeiras e cociñeiros cociñeiros/as persoal de cociña
coidador persoa coidadora coidador ou coidadora coidadora ou coidador coidador/a
coidadores persoas coidadoras coidadores e coidadoras coidadoras e coidadores coidadores/as
colaborador persoa colaboradora colaborador ou colaboradora colaboradora ou colaborador colaborador/a colaboración
colaboradores persoas colaboradoras equipo colaborador colaboracións persoal colaborador colaboradores e colaboradoras
colexiado colexiado ou colexiada colexiada ou colexiado colexiado/a persoa colexiada
colexiados persoas colexiadas colexiados e colexiadas colexiadas e colexiados colexiados/as
comerciais as persoas comerciais as persoas profesionais do comercio as/os comerciais os e as comerciais
comercial a persoa comercial a persoa profesional do comercio a/o comercial o ou a comercial
comerciante a persoa comerciante o/a comerciante o ou a comerciante o comercio o sector do comercio
comerciantes as persoas comerciantes os/as comerciantes os e as comerciantes o comercio o sector do comercio
comisario comisariado comisario ou comisaria comisaria ou comisario comisario/a comisaría
comisarios comisariado comisarios e comisarias comisarias e comisarios comisarios/as comisariados
comisionado persoa comisionada entidade comisionada comisionado ou comisionada comisionada ou comisionado comisionado/a
comisionados persoas comisionadas entidades comisionadas comisionados e comisionadas comisionadas e comisionados comisionados/as
compañeiro compañeiro ou compañeira compañeira ou compañeiro compañeiro/a

compañeiros compañeiros e compañeiras compañeiras e compañeiros compañeiros/as equipo
competidor competidor ou competidora competidora ou competidor competidor/a

competidores competidores e competidoras competidoras e competidores competidores/as competencia
comprador parte compradora comprador ou compradora compradora ou comprador comprador/a
compradores compradores e compradoras compradoras e compradores compradores/as parte compradora
comunistas as persoas comunistas os/as comunistas os e as comunistas o comunismo
concedente a persoa concedente a entidade concedente o/a concedente o ou a concedente
concelleiros concelleiros e concelleiras concelleiras e concelleiros concelleiros/as

concorrente a persoa concorrente o/a concorrente o ou a concorrente

concorrentes as persoas concorrentes os/as concorrentes os e as concorrentes

concursante a persoa concursante o/a concursante o ou a concursante

concursantes as persoas concursantes os/as concursantes os e as concursantes

condenado persoa condenada condenado ou condenada condenada ou condenado condenado/a
condenados persoas condenadas condenados e condenadas condenadas e condenados condenados/as
condutor condutor ou condutora condutora ou condutor condutor/a persoa condutora
condutores persoal condutor condutores e condutoras condutoras e condutores condutores/as persoas condutoras
conselleiro conselleiro ou conselleira conselleiro/a consellaría departamento consello
conselleiros consellarías departamentos conselleiros e/ou conselleiras conselleiros/as consello
conservador conservador ou conservadora conservadora ou conservador conservador/a persoa conservadora
conservadores conservadores e conservadoras conservadoras e conservadores conservadores/as persoas conservadoras
consultor consultor ou consultora consultora ou consultor consultor/a persoa consultora
consultores consultoría consultores e consultoras consultoras e consultores consultores/as persoas consultoras
consumidor consumidor ou consumidora consumidora ou consumidor consumidor/a consumo persoa consumidora
consumidores consumidores e consumidoras consumidoras e consumidores consumo consumidores/as persoas consumidoras
contable o/a contable o ou a contable a persoa encargada da contabilidade

contables os/as contables os e as contables a contabilidade

contramestre contramestre ou contramestra contramestra ou contramestre contramestre/a

contramestres contramestres e contramestras contramestras e contramestres contramestres/as

contratante a parte contratante a entidade contratante a persoa contratante o/a contratante o ou a contratante
contratantes as partes contratantes as entidades contratantes as persoas contratantes os/as contratantes os e as contratantes
contratista a contrata a entidade contratista a empresa contratista as persoas contratistas
contratistas as contratas a entidade contratista as empresas contratistas as persoas contratistas
convidado convidado ou convidada convidada ou convidado persoa convidada

convidados persoas convidadas convidados e convidadas convidadas e convidados público convidado
cónxuxe o/a cónxuxe o ou a cónxuxe


coordinador persoa coordinadora coordinador ou coordinadora coordinadora ou coordinador coordinador/a
coordinadores persoas coordinadoras grupo coordinador coordinadores e coordinadoras coordinadoras e coordinadores coordinadores/as
corredor corredor ou corredora corredora ou corredor corredor/a entidade corredora corredoría
corredores corredores e corredoras corredoras e corredores corredores/as entidades corredoras corredorías
correspondente o/a correspondente o ou a correspondente


correspondentes os/as correspondentes os e as correspondentes


cotitular a persoa cotitular o/a cotitular o ou a cotitular

cotitulares as persoas cotitulares os/as cotitulares os e as cotitulares

creadores creadores e creadoras creadoras e creadores creadores/as

cribador cribador ou cribadora cribadora ou cribador cribador/a persoal cribador criba
cribadores persoal cribador cribadores e cribadoras cribadoras e cribadores cribadores/a criba
cristián persoa cristiá cristián ou cristiá cristiá ou cristián cristián/á cristiandade
cristiáns persoas cristiás cristiáns e cristiás cristiás e cristiáns cristiáns/ás cristiandade
crítico crítico ou crítica crítica ou crítico crítico/a

críticos críticos e críticas críticas e críticos críticos/as

crupier o/a crupier o ou a crupier


crupiers os/as crupiers os e as crupiers


culpable a persoa culpable o/a culpable o ou a culpable

culpables as persoas culpables os/as culpables os e as culpables

curador persoa curadora curador ou curadora curadora ou curador curador/a curadoría
curadores persoas curadoras curadoría curadores e/ou curadoras curadoras e/ou curadores curadores/as

Subir

Letra D
debedor parte debedora persoa debedora entidade debedora debedor ou debedora debedor/a
debedores partes debedoras persoas debedoras entidades debedoras debedores e debedoras debedores/as
decano decano ou decana decana ou decano decano/a

decanos decanos e decanas decanas e decanos decanos/as

declarante a persoa declarante o/a declarante o ou a declarante

declarantes as persoas declarantes os/as declarantes os e as declarantes

defensor defensor ou defensora defensora ou defensor defensor/a defensa
defensores defensores e defensoras defensoras e defensores defensores/as defensa
defunto persoa defunta defunto ou defunta defunta ou defunto defunto/a defunción
defuntos persoas defuntas defuntos e defuntas defuntas e defuntos defuntos/as defuncións
delegado persoa delegada delegado ou delegada delegada ou delegado delegado/a
delegados persoas delegadas delegados e delegadas delegadas e delegados delegados/as
demandado parte demandada persoa demandada entidade demandada demandado ou demandada demandado/a
demandados partes demandadas persoas demandadas entidades demandadas demandados e/ou demandadas demandados/as
demandante a parte demandante a persoa demandante o/a demandante o ou a demandante
demandantes as persoas demandantes os/as demandantes os e as demandantes as partes demandantes
denunciante a persoa denunciante a parte denunciante a entidade denunciante o/a denunciante o ou a denunciante
denunciantes as persoas denunciantes as partes denunciantes as entidades denunciantes os/as denunciantes os e as denunciantes
deportista o/a deportista o ou a deportista


deportistas os/as deportistas os e as deportistas


depositario persoa depositaria parte depositaria entidade depositaria depositario ou depositaria depositario/a
depositarios persoas depositarias partes depositarias entidades depositarias depositarios e depositarias depositarios/as
deputado deputado ou deputada deputada ou deputado deputado/a

deputados deputados e deputadas deputadas e deputados deputados/as Parlamento Congreso
descendente a persoa descendente o/a descendente o ou a descendente a descendencia
descendentes a descendencia as persoas descendentes os/as descendentes os e as descendentes
descoñecidos persoas descoñecidas descoñecidos e descoñecidas descoñecidas e descoñecidos descoñecidos/as
desempregado persoa desempregada desempregado ou desempregada desempregada ou desempregado desempregado/a
desempregados persoas desempregadas desempregados e desempregadas desempregadas e desempregados desempregados/as desemprego
designado designado ou designada designada ou designado designado/a persoa designada
designados persoas designadas designados e designadas designadas e designados designados/as
destinatario persoa destinataria destinatario ou destinataria destinatario/a público destino
destinatarios persoas destinatarias destinatarios e destinatarias destinatarios/as público destino
devanceiro persoa devanceira devanceiro ou devanceira devanceira ou devanceiro devanceiro/a
devanceiros persoas devanceiras devanceiros e devanceiras devanceiras e devanceiros devanceiros/as
diabético persoa con diabete diabético ou diabética diabética ou diabético diabético/a
diabéticos persoas con diabete diabéticos e diabéticas diabéticas e diabéticos diabéticos/as
dinamizador persoa dinamizadora dinamizador ou dinamizadora dinamizadora ou dinamizador dinamizador/a dinamización
dinamizadores dinamizadores e dinamizadoras dinamizadoras e dinamizadores dinamizadores/as persoal dinamizador
diplomado diplomado ou diplomada diplomada ou diplomado diplomado/a persoa diplomada
diplomados diplomados e diplomadas diplomadas e diplomados diplomados/as persoas diplomadas
directivo directivo ou directiva directiva ou directivo directivo/a persoa directiva
directivos directivos e directivas directivos/as persoal directivo equipo directivo
director director ou directora directora ou director director/a dirección equipo directivo
directores directores e directoras directoras e directores directores/as dirección equipo directivo
dirixente a persoa dirixente o/a dirixente o ou a dirixente

dirixentes as persoas dirixentes os/as dirixentes os e as dirixentes

discapacitado persoa discapacitada persoa con discapacidade discapacitado ou discapacitada discapacitada ou discapacitado discapacitado/a
discapacitados persoas discapacitadas persoas con discapacidade discapacitados e discapacitadas discapacitadas e discapacitados discapacitados/as
distinguido persoa distinguida distinguido ou distinguida distinguida ou distinguido distinguido/a distinción
distinguidos persoas distinguidas distinguidos e distinguidas distinguidas e distinguidos distinguidos/as distincións
distribuidor distribuidor/a entidade distribuidora empresa distribuidora distribuidor ou distribuidora persoa distribuidora
distribuidores distribuidores/as entidades distribuidoras empresas distribuidoras distribuidores e distribuidoras persoas distribuidoras
doador persoa doadora doador ou doadora doadora ou doador doador/a doazón
doadores persoas doadoras doadores e doadoras doadoras e doadores doadores/as
docente o persoal docente o/a docente o ou a docente

docentes o persoal docente os/as docentes os e as docentes o equipo docente
documentalista o/a documentalista o ou a documentalista


documentalistas os/as documentalistas os e as documentalistas a documentación

doente a persoa doente o/a doente o ou a doente

doentes as persoas doentes os/as doentes os e as doentes as doenzas
donatario parte donataria persoa donataria entidade donataria donatario ou donataria donatario/a
dono persoa dona dono ou dona dona ou dono dono/a propiedade
donos persoas donas donos ou donas donas ou donos donos/as propiedade
doutor persoa doutorada doutoramento doutor ou doutora doutora ou doutor doutor/a
doutores persoas doutoradas persoal doutorado doutores e doutoras doutoras e doutores doutores/as
drogodependente a persoa drogodependente o/a drogodependente o ou a drogodependente

drogodependentes as persoas drogodependentes os/as drogodependentes os e as drogodependentes


Subir

Letra E
editor editor ou editora editora ou editor editor/a editorial editora
editores editores e editoras editoras e editores editores/as editoriais editoras
educador educador ou educadora educadora ou educador educador/a persoa educadora
educadores educadores e educadoras educadoras e educadores educadores/as persoal docente persoas educadoras
elaborador elaborador ou elaboradora elaboradora ou elaborador elaborador/a entidade elaboradora elaboración
elaboradores elaboradores e elaboradoras elaboradoras e elaboradores elaboradores/as entidades elaboradoras persoal elaborador
electos persoas electas electos e electas electas e electos electos/as
electricista o/a electricista o ou a electricista


electricistas os/as electricistas os e as electricistas


emancipados emancipados ou emancipadas emancipadas ou emancipados persoas emancipadas

emigrante a persoa emigrante o/a emigrante o ou a emigrante a emigración
emigrantes as persoas emigrantes os/as emigrantes os e as emigrantes a emigración
emisor emisor ou emisora emisora ou emisor emisor/a

empregado persoal persoa empregada empregado ou empregada empregada ou empregado empregado/a
empregados persoal persoas empregadas empregados e empregadas empregadas e empregados empregados/as
emprendedor persoa emprendedora emprendedor ou emprendedora emprendedora ou emprendedor emprendedor/a
emprendedores persoas emprendedoras emprendedores e emprendedoras emprendedoras e emprendedores emprendedores/as
empresario empresa empresariado empresario ou empresaria empresaria ou empresario empresario/a
empresarios empresariado empresas empresarios e empresarias empresarias e empresarios empresarios/as
encargado persoa encargada encargado ou encargada encargada ou encargado encargado/a
encargados persoal encargado encargados e encargadas encargadas e encargados encargados/as persoas encargadas
enfermeiro enfermeiro ou enfermeira enfermeira ou enfermeiro enfermeiro/a enfermaría
enfermeiros enfermeiros e enfermeiras enfermeiras e enfermeiros enfermeiros/as persoal de enfermaría
enfermo persoa enferma enfermo ou enferma enferma ou enfermo enfermo/a enfermidade
enfermos persoas enfermas enfermos e enfermas enfermas e enfermos enfermos/as enfermidade
entrevistado persoa entrevistada entrevistado ou entrevistada entrevistada ou entrevistado entrevistado/a
entrevistados persoas entrevistadas entrevistados e entrevistadas entrevistadas e entrevistados entrevistados/as entrevistas
enxeñeiro enxeñeiro ou enxeñeira enxeñeira ou enxeñeiro enxeñeiro/a enxeñería
enxeñeiros enxeñeiros e enxeñeiras enxeñeiras e enxeñeiros enxeñeiros/as enxeñaría
escolares os/as escolares os e as escolares os alumnos e alumnas as alumnas e alumnos o alumnado
escolarizados alumnado escolarizado nenos/as escolarizados/as escolarizados e escolarizadas escolarizadas/os escolarización
escritor escritor ou escritora escritora ou escritor escritor/a

escritores escritores e escritoras escritoras e escritores escritores/as

escultor escultor ou escultora escultora ou escultor escultor/a

escultores escultores e escultoras escultoras e escultores escultores/as

españois persoas españolas sociedade española cidadanía española poboación española españois e españolas
especialista a persoa especialista o/a especialista o ou a especialista o persoal especialista
especialistas as persoas especialistas os/as especialistas os e as especialistas o persoal especialista
espectador público espectador espectador ou espectadora espectadora ou espectador espectador/a
espectadores público espectador espectadores e espectadoras espectadoras e espectadores espectadores/as
estranxeiro persoa estranxeira estranxeiro ou estranxeira estranxeira ou estranxeiro estranxeiro/a
estranxeiros persoas estranxeiras xente estranxeira estranxeiros ou estranxeiras colectivo inmigrante estranxeiros/as
estudante o estudantado o/a estudante o ou a estudante a persoa estudante
estudantes o estudantado os/as estudantes os e as estudantes as persoas estudantes
europeos cidadanía europea cidadanía da UE europeos e europeas europeas e europeos europeos/as
examinado persoa examinada examinado ou examinada examinada ou examinado examinado/a
examinados persoas examinadas examinados e examinadas examinadas e examinados examinados/as
excluídos persoas excluídas excluídos e excluídas excluídas e excluídos excluídos/as
executado parte executada executado ou executada executada ou executado executado/a
executados persoas executadas executados e executadas executadas e executados executados/as execucións
executante a persoa executante o/a executante o ou a executante a entidade executante a parte executante
executantes as persoas executantes os/as executantes os e as executantes as entidades executantes a parte executante
exfumador persoa ex-fumadora ex-fumador ou ex-fumadora ex-fumadora ou ex-fumador ex-fumador/a
exfumadores persoas ex-fumadoras ex-fumadores e ex-fumadoras ex-fumadoras e ex-fumadores ex-fumadores/as
expedientado expedientado ou expedientada expedientada ou expedientado expedientado/a persoal expedientado funcionario/a expedientado/a
expedientados persoal expedientado expedientados e expedientadas expedientadas e expedientados expedientados/as funcionariado expedientado
experto persoa especialista experto ou experta experta ou experto experto/a
expertos persoas especialistas expertos e expertas expertas e expertos expertos/as persoal especialista

Subir

Letra F
fabricante a empresa fabricante o/a fabricante o ou a fabricante

fabricantes as empresas fabricantes os/as fabricantes os e as fabricantes

facilitador persoa facilitadora facilitador ou facilitadora facilitadora ou facilitador facilitador/a
facultativo facultativo ou facultativa facultativa ou facultativo facultativo/a persoal facultativo
facultativos persoal facultativo facultativos e facultativas facultativas e facultativos facultativos/as
falante o/a falante o ou a falante


falantes os/as falantes os e as falantes


falanxistas as persoas falanxistas os/as falanxistas os e as falanxistas a falanxe
falecido persoa falecida falecido ou falecida falecida ou falecido falecido/a
falecidos persoas falecidas falecidos/as


familiar a persoa da familia o/a familiar o ou a familiar a familia
familiares a familia os/as familiares os e as familiares as persoas da familia
farmacéutico farmacéutico ou farmacéutica farmacéutica ou farmacéutico farmacéutico/a

farmacéuticos farmacéuticos e farmacéuticas farmacéuticas e farmacéuticos farmacéuticos/as sector farmacéutico
fiador parte fiadora entidade fiadora persoa fiadora fiador ou fiadora fiador/a
fiadores partes fiadoras entidades fiadoras persoas fiadoras fiadores e fiadoras fiadores/as
fieis as persoas fieis os/as fieis os e as fieis a fidelidade
fillo fillo ou filla filla ou fillo fillo/a

fillos fillos e fillas fillas e fillos descendencia fillos/as
filósofos filósofos ou filósofas filósofas ou filósofos filósofos/as filosofía
finalista a persoa finalista o/a finalista o ou a finalista

finalistas as persoas finalistas os/as finalistas os e as finalistas

fiscais a fiscalía os/as fiscais os e as fiscais

fiscal a fiscalía o/a fiscal o ou a fiscal

físicos físicos e físicas físicas e físicos físicos/as

fisioterapeuta o/a fisioterapeuta o ou a fisioterapeuta


fisioterapeutas os/as fisioterapeutas os e as fisioterapeutas


fontaneiro fontaneiro ou fontaneira fontaneira ou fontaneiro fontaneiro/a

fontaneiros fontaneiros e fontaneiras fontaneiras e fontaneiros fontaneiros/as persoal fontaneiro
forense o/a forense o ou a forense


forenses os/as forenses os e as forenses o equipo forense

formador persoa formadora formador ou formadora formadora ou formador formador/a
formadores persoas formadoras formadores e formadoras formadoras e formadores persoal de formación
fumador persoa fumadora fumador ou fumadora fumadora ou fumador fumador/a
fumadores persoas fumadoras fumadores e fumadoras fumadoras e fumadores fumadores/as
funcionario funcionario ou funcionaria funcionaria ou funcionario funcionario/a persoal funcionario
funcionarios funcionariado persoal funcionario corpo de funcionarias/os funcionarios e funcionarias funcionarios/as
fundador persoa fundadora fundador ou fundadora fundadora ou fundador fundador/a
fundadores persoas fundadoras fundadores e fundadoras fundadoras ou fundadores fundadores/as
fuxidos persoas fuxidas fuxidos e fuxidas fuxidas e fuxidos fuxidos/as fuxida

Subir

Letra G
gaiteiro gaiteiro ou gaiteira gaiteira ou gaiteiro gaiteiro/a

gaiteiros gaiteiros e gaiteiras gaiteiras e gaiteiros gaiteiros/as

galardoados persoas galardoadas galardoados e galardoadas galardoadas e galardoados galardoados/as galardóns
galegos persoas galegas sociedade galega cidadanía galega poboación galega galegos e galegas
galeguistas os/as galeguistas os e as galeguistas o galeguismo

gañador persoa gañadora gañador ou gañadora gañadora ou gañador gañador/a
gañadores persoas gañadoras gañadores e gañadoras gañadoras e gañadores gañadores/as
gandeiro gandeiro ou gandeira gandeira ou gandeiro gandeiro/a persoa profesional da gandaría
gandeiros gandeiros e gandeiras gandeiras e gandeiros gandeiros/as persoas profesionais da gandaría
graduado graduado/a graduado ou graduada graduada ou graduado persoa graduada
graduados graduados e graduadas graduadas e graduados graduados/as persoas graduadas
guerreiros guerreiros e guerreiras guerreiras e guerreiros guerreiros/as

guerrilleiro persoa guerrilleira guerrilleiro ou guerrilleira guerrilleira ou guerrilleiro guerrilleiro/a guerrilla
guerrilleiros persoas guerrilleiras guerrilleiros e guerrilleiras guerrilleiras e guerrilleiros guerrilleiros/as guerrilla
guía o/a guía o ou a guía


guías os/as guías os e as guías


guionista o/a guionista o ou a guionista


guionistas os/as guionistas os e as guionistasSubir

Letra H
habitantes a poboación os/as habitantes os e as habitantes

herdeiro persoa herdeira herdeiro ou herdeira herdeira ou herdeiro herdeiro/a
herdeiros herdeiros e herdeiras herdeiras ou herdeiros herdeiros/as persoas herdeiras
heroe heroe ou heroína heroína ou heroe heroe/heroína heroísmo
heroes heroes e heroínas heroínas e heroes heroes/heroínas heroísmo
historiador historiador ou historiadora historiadora ou historiador historiador/a

historiadores historiadores e historiadoras historiadoras e historiadores historiadores/as

hixienista o/a hixienista o ou a hixienista


hixienistas os/as hixienistas os e as hixienistas


home persoa home ou muller ser humano sociedade xente
homenaxeados persoas homenaxeadas homenaxeados e homenaxeadas homenaxeadas e homenaxeados homenaxeados/as
homes persoas homes e mulleres seres humanos sociedade cidadanía
homólogo persoa homóloga cargo homólogo homólogo ou homóloga homóloga ou homólogo homólogo/a
homólogos persoas homólogas cargos homólogos homólogos e homólogas homólogas e homólogos homólogos/as
humanista o/a humanista o ou a humanista


humanistas os/as humanistas os e as humanistas


humano persoa ser humano humanidade

humanos persoas seres humanos humanidade


Subir

Letra I
ilustrador persoa ilustradora ilustrador ou ilustradora ilustradora ou ilustrador ilustrador/a
ilustradores persoas ilustradoras ilustradores e ilustradoras ilustradoras e ilustradores ilustradores/as
ilustrados persoas ilustradas ilustrados e ilustradas ilustradas e ilustrados ilustrados/as Ilustración
implicado persoa implicada implicado ou implicada implicada ou implicado implicado/a
implicados persoas implicadas colectivos implicados entidades implicadas implicados ou implicadas implicados/as
impulsor persoa impulsora elemento impulsor factor impulsor impulsor ou impulsora impulsor/a
impulsores persoas impulsoras elementos impulsores factores impulsores impulsores e impulsoras impulsores/as
incapacitado persoa incapacitada incapacitado ou incapacitada incapacitada ou incapacitado incapacitado/a
incapacitados persoas incapacitadas incapacitados e incapacitadas incapacitadas e incapacitados incapacitados/as
individuo persoa ser humano xente ser humano sociedade
individuos persoas persoas pacientes xente cidadanía sociedade
industriais os/as industriais os e as industriais o sector industrial a industria
industrial o/a industrial o ou a industrial


infantes infantes e infantas infantas e infantes infantes/as persoas en idade infantil
informador persoa informadora informador ou informadora informadora ou informador informador/a
informadores persoas informadoras informadores e informadoras informadoras e informadores informadores/as
informante a persoa informante a persoa informadora o/a informante o ou a informante
informantes as persoas informantes as persoas informadoras os/as informantes os e as informantes
informático informático ou informática informática ou informático informático/a

informáticos informáticos e informáticas informáticas e informáticos informáticos/as persoal técnico en informática
infractor persoa infractora infractor ou infractora infractora ou infractor infractor/a
infractores persoas infractoras infractores e infractoras infractoras e infractores infractores/as
inhabilitados inhabilitados e inhabilitadas inhabilitadas e inhabilitados inhabilitados/as persoas inhabilitadas
inmigrante o/a inmigrante o ou a inmigrante


inmigrantes os/as inmigrantes os e as inmigrantes as persoas inmigrantes a inmigración
inspector persoa inspectora inspector ou inspectora inspectora ou inspector inspector/a inspección
inspectores persoal inspector inspectores e inspectoras inspectoras e inspectores inspectores/as inspección
instalador instalador ou instaladora instaladora ou instalador instalador/a empresa de instalación entidade instaladora
instaladores instaladores e instaladoras instaladoras e instaladores instaladores/as empresas de instalación entidades instaladoras
instrutor instrutor ou instrutora instrutora ou instrutor instrutor/a instrución
instrutores instrutores e instrutoras instrutoras e instrutores instrutores/as instrución
integrante a persoa integrante o/a integrante o ou a integrante

integrantes as persoas integrantes o persoal integrante os/as integrantes os e as integrantes
intelectuais as persoas intelectuais os/as intelectuais os e as intelectuais os círculos intelectuais
interesado persoa interesada interesado ou interesada interesada ou interesado interesado/a
interesados persoas interesadas interesados e interesadas interesadas e interesados interesados/as
interino interino ou interina interina ou interino interino/a persoa en interinidade
interinos persoal interino interinos ou interinas interinas ou interinos interinos/as interinidade
interlocutor persoa interlocutora interlocutor ou interlocutora interlocutora ou interlocutor interlocutor/a
interlocutores persoas interlocutoras interlocutores e interlocutoras interlocutoras e interlocutores interlocutores/as
intermediario persoa intermediaria intermediario ou intermediaria intermediaria ou intermediario entidade intermediaria intermediario/a
intermediarios entidades intermediarias intermediarios e intermediarias intermediarias e intermediarios persoas intermediarias intermediarios/as
intérprete o/a intérprete o ou a intérprete a interpretación

intérpretes os/as intérpretes os e as intérpretes a interpretación

interventor interventor ou interventora interventora ou interventor interventor/a intervención
interventores interventores e interventoras interventoras e interventores interventores/as intervención
inválido persoa inválida inválido ou inválida inválida ou inválido inválido/a invalidez
inválidos persoas inválidas inválidos ou inválidas inválidas ou inválidos inválidos/as invalidez
investidor persoa investidora investidor ou investidora investidora ou investidor investidor/a entidade investidora
investidores persoas investidoras investidores e investidoras investidoras e investidores investidores/as entidades investidoras
investigador persoa investigadora persoal investigador investigador ou investigadora investigadora ou investigador investigador/a
investigadores persoal investigador investigadores e investigadoras investigadoras e investigadores investigadores/as capital humano investigador
invitado persoa invitada invitado ou invitada invitada ou invitado invitado/a invitación
invitados persoas invitadas invitados e invitadas invitadas e invitados invitados/as invitacións
involucrados persoas involucradas involucrados e involucradas involucradas e involucrados involucrados/as
irmáns irmáns e irmás irmás e irmáns irmáns ou irmás irmás ou irmáns

Subir

Letra L
labrador labrador ou labradora labradora ou labrador labrador/a

labradores labradores e labradoras labradoras e labradores labradores/as

labrego labrego ou labrega labrega ou labrego labrego/a

labregos labregos e labregas labregas e labregos labregos/as

lactante o/a lactante o ou a lactante


lactantes os/as lactantes os e as lactantes


lector lector ou lectora lectora ou lector lector/a persoa lectora público lector
lectores lectores ou lectoras lectoras ou lectores lectores/as persoas lectoras público lector
legatario persoa legataria entidade legataria legatario ou legataria legataria ou legatario legatario/a
legatarios persoas legatarias entidades legatarias legatarios e legatarias legatarias e legatarios legatarios/as
leiteiros leiteiros e leiteiras leiteiras e leiteiros leiteiros/as sector leiteiro sector do leite
lesionado persoa lesionada lesionado ou lesionada lesionada ou lesionado lesionado/a
lesionados persoas lesionadas lesionados e lesionadas lesionadas e lesionados lesionados/as
letrado letrado ou letrada letrada ou letrado letrado/a

letrados letrados e letradas letradas e letrados letrados/as

lexislador lexislador ou lexisladora lexisladora ou lexislador lexislador/a lexislación
lexisladores lexisladores e lexisladoras lexisladoras e lexisladores lexisladores/as lexislación
lexitimario persoa lexitimaria lexitimario ou lexitimaria lexitimaria ou lexitimario lexitimario/a
lexitimarios persoas lexitimarias lexitimarios e lexitimarias lexitimarias e lexitimarios lexitimarios/as
libreiro libreiro ou libreira libreira ou libreiro libreiro/a libraría
libreiros librarías libreiros e libreiras libreiras e libreiros libreiros/as sector libreiro
licenciado persoa licenciada licenciado ou licenciada licenciada ou licenciado licenciado/a licenciatura
licenciados persoas licenciadas licenciados ou licenciadas licenciadas e licenciados licenciados/as licenciatura
licitador licitador ou licitadora licitadora ou licitador licitador/a persoa licitante
licitadores licitadores e licitadoras licitadoras e licitadores licitadores/as persoas licitantes
líder a persoa líder o/a líder o ou a líder

líderes as persoas líderes os/as líderes os e as líderes

liquidador persoa liquidadora liquidador ou liquidadora liquidadora ou liquidador liquidador/a
liquidadores liquidadores e/ou liquidadoras liquidadoras e/ou liquidadores liquidadores/as

litigante a parte litigante a persoa litigante a entidade litigante o/a litigante o ou a litigante
litigantes as partes litigantes as persoas litigantes as entidades litigantes os/as litigantes os e as litigantes

Subir

Letra M
magos magos e magas magas e magos magos/as

maiores as persoas maiores os/as maiores os e as maiores

mandante a parte mandante a persoa mandante a entidade mandante o/a mandante o ou a mandante
mandantes as partes mandantes as persoas mandantes as entidades mandantes os/as mandantes os e as mandantes
mandatario mandatario ou mandataria mandataria ou mandatario mandatario/a

mandatarios mandatarios e mandatarias mandatarias e mandatarias mandatarios/as

manipulador manipulador ou manipuladora manipuladora ou manipulador manipulador/a manipulación persoa manipuladora
manipuladores persoal manipulador manipuladores e manipuladoras manipuladoras e manipuladores manipuladores/as manipulación
mantedor persoa mantedora mantedor ou mantedora mantedora ou mantedor mantedor/a
mantedores mantedores e mantedoras mantedoras e mantedores mantedores/as persoal de mantemento
maquinista o/a maquinista o ou a maquinista


maquinistas os/as maquinistas os e as maquinistas


mariñeiro mariñeiro ou mariñeira mariñeira ou mariñeiro mariñeiro/a

mariñeiros mariñeiros e mariñeiras mariñeiras e mariñeiros mariñeiros/as

marxinais as persoas marxinais os/as marxinais os e as marxinais a marxinalidade
matemáticos matemáticos e matemáticas matemáticas e matemáticos matemáticos/as

matriculados persoas matriculadas matriculados e matriculadas matriculadas e matriculados matriculados/as matrículas
maxistrado maxistrado ou maxistrada maxistrada ou maxistrado maxistrado/a maxistratura
maxistrados maxistrados e maxistradas maxistradas e maxistrados maxistrados/as maxistratura
mecánico mecánico ou mecánica mecánica ou mecánico mecánico/a

mecánicos mecánicos e mecánicas mecánicas e mecánicos mecánicos/as

mediador persoa mediadora mediador ou mediadora mediadora ou mediador mediador/a
mediadores persoas mediadoras mediadores e mediadoras mediadoras e mediadores mediadores/as
médico médico ou médica médica ou médico médico/a persoa profesional da medicina
médicos persoal médico médicos/as persoal facultativo sanitario persoas profesionais da medicina equipo médico
membro persoa integrantemembros persoas integrantesmenor a persoa menor de idade as persoas menores de idade a persoa menor o/a menor o ou a menor
menores as persoas menores de idade a poboación menor de idade os/as menores os e as menores
mercador persoa mercadora mercador ou mercadora mercadora ou mercador mercador/a
mercadores persoas mercadoras mercadores e mercadoras mercadoras e mercadores mercadores/as
mestre mestre ou mestra mestra ou mestre mestre/a

mestres mestres e mestras mestras e mestres mestres/as profesorado de primaria corpo de mestras/es
militares o persoal militar os/as militares os e as militares

mineiros persoal mineiro mineiros e mineiras mineiras e mineiros mineiros/as minaría
ministro ministerio ministro ou ministra ministra ou ministro ministro/a
ministros ministerios ministros e/ou ministras ministras e/ou ministros ministros/as
moderados persoas moderadas moderados e moderadas moderadas e moderados moderados/as políticos/as moderados/as
monitor monitor ou monitora monitora ou monitor monitor/a monitorado
monitores monitorado monitores e monitoras monitoras e monitores monitores/as
montador montador ou montadora montadora ou montador montador/a persoa montadora
montadores montadores e montadoras montadoras e montadores montadores/as persoal de montaxe
morto persoa morta morto ou morta morta ou morto morto/a morte
mortos persoas mortas mortos e mortas mortas e mortos mortos/as mortes
mozo mozo ou moza moza ou mozo mozo/a persoa nova
mozos mozos e mozas mozas e mozos mozos/as xente nova xuventude
músico músico ou música música ou músico músico/a música
músicos músicos e músicas músicas e músicos músicos/as persoal músico música

Subir

Letra N
nacidos persoas nacidas nacidos e nacidas nacidas e nacidos nacidos/as
nacionalistas os/as nacionalistas os e as nacionalistas


narrador narrador ou narradora narradora ou narrador narrador/a

narradores narradores e narradoras narradoras e narradores narradores/as

neno neno ou nena nena ou neno neno/a infancia persoa menor de idade
nenos infancia poboación infantil nenos e nenas nenas e nenos nenos/as
neonato neonato ou neonata neonata ou neonato neonato/a

neonatos neonatos e neonatas neonatas e neonatos neonatos/as

neto neto ou neta neta ou neto neto/a

netos netos e netas netas e netos netos/as

nomeados persoas nomeadas nomeados e nomeadas nomeadas e nomeados nomeados/as
notario notario/a notaria ou notario notario ou notaria notaría
notario notariado notario ou notaria notaria ou notario notario/a notaría
notarios notariado notarios e notarias notarias e notarios notarios/as notarías
notarios notariado notarios e notarias notarias e notarios notarios/as notarías
notificador notificador ou notificadora notificadora ou notificador notificador/a entidade notificadora notificación
novelista o/a novelista o ou a novelista


novelistas os/as novelistas os e as novelistasSubir

Letra O
obrigado parte obrigada obrigado ou obrigada obrigada ou obrigado obrigado/a
obrigados partes obrigadas obrigados e obrigadas obrigadas e obrigados obrigados/as
observador persoa observadora observador ou observadora observadora ou observador observador/a
observadores persoal observador persoas observadoras observadores e observadoras observadoras e observadores observadores/as
oculista o/a oculista o ou a oculista a consulta de oftalmoloxía

ocupados persoas ocupadas ocupados e ocupadas ocupadas e ocupados ocupados/as
odontólogo odontólogo/a odontólogo ou odontóloga odontóloga ou odontólogo odontoloxía
odontólogos odontólogos/as odontólogos e odontólogas odontólogas e odontólogos odontoloxía
operador persoa operadora operador ou operadora operadora ou operador operador/a
operadores persoas operadoras operadores e operadoras operadoras e operadores operadores/as
operario persoa operaria operario ou operaria operaria ou operario operario/a persoal operario
operarios persoal operario persoas operarias operarios e operarias operarias e operarios operarios/as
opositor persoa opositora opositor ou opositora opositora ou opositor opositor/a oposición
opositores persoas opositoras opositores e opositoras opositoras e opositores opositores/as oposición
ordenanza o/a ordenanza o ou a ordenanza o persoal ordenanza

ordenanzas o persoal ordenanza os/as ordenanzas os e as ordenanzas

organizador persoa organizadora organizador ou organizadora organizadora ou organizador organizador/a organización
organizadores persoal organizador organizadores e organizadoras organizadoras e organizadores persoas organizadoras organizadores/as
orientador persoa orientadora orientador ou orientadora orientadora ou orientador orientador/a
orientadores persoas orientadoras orientadores e orientadoras orientadoras e orientadores orientadores/as
outorgante a parte outorgante a persoa outorgante a entidade outorgante o/a outorgante o ou a outorgante
outorgantes as partes outorgantes as persoas outorgantes as entidades outorgantes os/as outorgantes os e as outorgantes

Subir

Letra P
paciente a persoa paciente o/a paciente o ou a paciente

pacientes as persoas pacientes os/as pacientes os e as pacientes

panadeiro panadeiro ou panadeira panadeira ou panadeiro panadeiro/a panadaría
panadeiros panadeiros e panadeiras panadeiras e panadeiros panadeiros/as persoal panadeiro panadaría
parados persoas paradas paradas e parados parados e paradas parados/as paro
parente a persoa parente o/a parente o ou a parente

parentes as persoas parentes os/as parentes os e as parentes a parentela
parlamentarios parlamentarios e parlamentarias parlamentarias e parlamentarios parlamentarios/as Parlamento
participante a persoa participante o/a participante o ou a participante

participantes as persoas participantes os/as participantes os e as participantes o persoal participante
partícipe a persoa partícipe a entidade partícipe o/a partícipe o ou a partícipe a empresa partícipe
partícipes as persoas partícipes as entidades partícipes os/as partícipes os e as partícipes as empresas partícipes
particulares os/as particulares os e as particulares


partidor partidor ou partidora partidora ou partidor partidor/a persoa encargada da partición partición
partidores partidores e/ou partidoras partidoras e/ou partidores partidores/as persoas encargadas da partición partición
pasaxeiro persoa pasaxeira pasaxeiro e pasaxeira pasaxeira e pasaxeiro pasaxeiro/a pasaxe
pasaxeiros pasaxe persoas pasaxeiras pasaxeiros e pasaxeiras pasaxeiras e pasaxeiros pasaxeiros/as
patrocinador entidade patrocinadora persoa patrocinadora patrocinador ou patrocinadora patrocinador/a patrocinio
patrocinadores entidades patrocinadoras persoas patrocinadoras patrocinadores e patrocinadoras patrocinadores/as patrocinio
patrón patrón ou patroa patroa ou patrón patrón/oa padroádego patronal
patróns padroádego patronal patróns e/ou patroas patroas e/ou patróns patróns/oas
pedagogo pedagogo ou pedagoga pedagoga ou pedagogo pedagogo/a persoal pedagogo pedagoxía
pedagogos persoal pedagogo pedagogos e pedagogas pedagogas e pedagogos pedagogos/as pedagoxía
pediatra o/a pediatra o ou a pediatra a pediatría

pediatras os/as pediatras os e as pediatras a pediatría

penado persoa penada penado ou penada penada ou penado penado/a
penados persoas penadas penados e/ou penadas penadas e/ou penados penados/as
pensionista a persoa pensionista o/a pensionista o ou a pensionista

pensionistas as persoas pensionistas os/as pensionistas os e as pensionistas

peón peón ou peoa peoa ou peón peón/oa persoa viandante
peóns peóns e peoas peoas e peóns peóns/oas persoas viandantes
pequeno pequeno ou pequena pequena ou pequeno neno ou nena

pequenos pequenos e pequenas pequenas e pequenos nenos e nenas

perceptor parte perceptora entidade perceptora persoa perceptora perceptor ou perceptora perceptor/a
perceptores persoas perceptoras partes perceptoras entidades perceptoras perceptores e perceptoras perceptores/as
peregrino persoa peregrina peregrino ou peregrina peregrina ou peregrino peregrino/a peregrinación
peregrinos persoas peregrinas peregrinos e peregrinas peregrinas e peregrinos peregrinos/as peregrinacións
perito perito ou perita perita ou perito perito/a peritaxe
peritos peritos e peritas peritas e peritos peritos/as equipo pericial peritaxe
personaxe o/a personaxe o ou a personaxe


personaxes os/as personaxes os e as personaxes


pescador pescador ou pescadora pescadora ou pescador pescador/a

pescadores pescadores e pescadoras pescadoras e pescadores pescadores/as

peticionario persoa peticionaria entidade peticionaria parte peticionaria peticionario ou peticionaria peticionario/a
peticionarios entidades peticionarias persoas peticionarias partes peticionarias peticionarios e peticionarias peticionarios/as
piloto o/a piloto o ou a piloto a pilotaxe

pilotos o/a pilotos o e a pilotos a pilotaxe

pintores pintores e pintoras pintoras e pintores pintores/as

pioneiros pioneiros e pioneiras pioneiras e pioneiros pioneiros/as

pobre a persoa pobre o/a pobre o ou a pobre

pobres as persoas pobres os/as pobres os e as pobres a poboación pobre a pobreza
poeta o/a poeta o ou a poeta


poetas os/as poetas os e as poetas


policía o/a policía o ou a policía o corpo de policía

policías os/as policías os e as policías o corpo de policía

político político ou política política ou político político/a

políticos políticos e políticas políticas e políticos políticos/as política
populares os/as populares os e as populares o Partido Popular

portador persoa portadora portador ou portadora portadora ou portador portador/a
portadores persoas portadoras portadores e portadoras portadoras e portadores portadores/as
portavoces as portavocías os/as portavoces os e as portavoces as persoas portavoces
portavoz o/a portavoz o ou a portavoz a portavocía a persoa portavoz
posuidor parte posuidora persoa posuidora entidade posuidora posuidor ou posuidora posuidor/a
posuidores partes posuidoras persoas posuidoras entidades posuidoras posuidores e posuidoras posuidores/as
precursores persoas precursoras precursores e precursoras precursoras e precursores precursores/as
prematuros prematuros e prematuras prematuras e prematuros prematuros/as

premiados persoas premiadas premiados e premiadas premiadas e premiados premiados/as
preparador persoa preparadora preparador ou preparadora preparadora ou preparador preparador/a
preparadores persoal preparador preparadores e/ou preparadoras preparadoras e/ou preparadores preparadores/as
presentes as persoas presentes os/as presentes os e as presentes a xente presente
presidente presidencia presidente ou presidenta presidenta ou presidente presidente/a persoa a cargo da presidencia
presidentes presidencias presidentas e/ou presidentes presidentes e/ou presidentas persoas responsables da presidencia persoas a cargo das presidencias
prestador parte prestadora entidade prestadora persoa prestadora prestador ou prestadora prestador/a
prestadores partes prestadoras entidades prestadoras persoas prestadoras prestadores e prestadoras prestadores/as
prexudicado parte prexudicada persoa prexudicada entidade prexudicada prexudicado ou prexudicada prexudicado/a
prexudicados partes prexudicadas persoas prexudicadas entidades prexudicadas prexudicados e prexudicadas prexudicados/as
procurador procurador ou procuradora procuradora ou procurador procurador/a

procuradores procuradores e procuradoras procuradoras e procuradores procuradores/as

produtor entidade produtora persoa produtora empresa produtora produtor ou produtora produción
produtores persoas produtoras entidades produtoras empresas produtoras produtores e produtoras produción
profesionais as persoas profesionais os/as profesionais os e as profesionais as persoas especializadas
profesional a persoa profesional o/a profesional o ou a profesional a persoa especializada
profesor profesor ou profesora profesora ou profesor profesor/a profesorado docencia
profesores profesorado profesores e profesoras profesoras e profesores profesores/as persoal docente
programador programador ou programadora programadora ou programador programador/a

programadores persoal programador programadores e programadoras programadoras e programadores programadores/as
progresistas as persoas progresistas os/as progresistas os e as progresistas

promotor entidade promotora empresa promotora persoa promotora

promotores entidades promotoras empresas promotoras persoas promotoras grupo promotor
propietario persoa propietaria propietario ou propietaria propietaria ou propietario propietario/a propiedade
propietarios persoas propietarias propietarios e propietarias propietarias e propietarios propietarios/as colectivo propietario
protagonista a persoa protagonista o/a protagonista o ou a protagonista o protagonismo
protagonistas as persoas protagonistas os/as protagonistas os e as protagonistas o equipo protagonista
provedor entidade provedora empresa provedora persoa provedora

provedores entidades provedoras empresas provedoras persoas provedoras

proxectista a persoa proxectista o/a proxectista o ou a proxectista

proxectistas as persoas proxectistas os/as proxectistas os e as proxectistas

proxenitor persoa proxenitora proxenitor ou proxenitora proxenitora ou proxenitor proxenitor/a nai ou pai
proxenitores persoas proxenitoras proxenitor e proxenitora proxenitoras e/ou proxenitores ambas nais ambos pais
psicólogo psicólogo ou psicóloga psicóloga ou psicólogo psicólogo/a psicoloxía
psicólogos psicólogos e psicólogas psicólogas e psicólogos psicólogos/as persoal psicólogo psicoloxía
psiquiatra o/a psiquiatra o ou a psiquiatra a psiquiatría

psiquiatras os/as psiquiatras os e as psiquiatras a psiquiatría


Subir

Letra Q
químico químico ou química química ou químico químico/a

químicos químicos e químicas químicas e químicos químicos/as persoal químico

Subir

Letra R
radiólogo radiólogo ou radióloga radióloga ou radiólogo radiólogo/a radioloxía
radiólogos radiólogos e radiólogas radiólogas e radiólogos radiólogos/as radioloxía
rapaces rapaces e rapazas rapazas e rapaces rapaces/as persoas infancia
rapaz rapaz ou rapaza rapaza ou rapaz rapaz/a persoa infancia
reanimador persoa reanimadora reanimador ou reanimadora reanimadora ou reanimador reanimador/a
reanimadores persoas reanimadoras reanimadores e reanimadoras reanimadoras e reanimadores reanimadores/as persoal de reanimación
receptor persoa receptora persoa paciente receptora entidade receptora receptor ou receptora receptor/a
receptores persoas receptoras persoas pacientes receptoras entidades receptoras receptores e receptoras receptores/as
recorrente a parte recorrente a persoa recorrente a entidade recorrente o/a recorrente o ou a recorrente
recorrentes as partes recorrentes as persoas recorrentes as entidades recorrentes os/as recorrentes os e as recorrentes
recusado parte recusada persoa recusada entidade recusada recusado ou recusada recusado/a
recusados partes recusadas persoas recusadas entidades recusadas recusados e recusadas recusados/as
redactor redacción redactor ou redactora redactora ou redactor redactor/a
redactores redacción equipo redactor grupo redactor redactores e redactoras redactores/as
reelixidos persoas reelixidas reelixidos e reelixidas reelixidas e reelixidos reelixidos/as reeleccións
refuxiado persoa refuxiada refuxiado ou refuxiada refuxiada ou refuxiado refuxiado/a
refuxiados persoas refuxiadas refuxiados e refuxiadas refuxiadas e refuxiados refuxiados/as
reingresado persoa reingresada funcionario/a reingresado/a reingresado/a reingresada/o reingreso
reingresados persoal reingresado funcionariado reingresado persoas reingresadas reingresados/as reingreso
reitor reitorado reitoría reitora ou reitor reitor ou reitora reitor/a
reitores reitorados reitorías reitores e/ou reitoras reitoras e/ou reitores reitores/as
relator relator ou relatora relatora ou relator relator/a persoa relatora
relatores persoas relatoras relatores e relatoras relatoras e relatores relatores/as
represaliados persoas represaliadas represaliados e represaliadas represaliadas e represaliados represaliados/as
representado persoa representada representado ou representada representada ou representado representado/a
representados persoas representadas representados e representadas representadas e representados representados/as
representante a persoa representante a representación o/a representante o ou a representante a entidade representante
representantes as persoas representantes os/as representantes os e as representantes as entidades representantes a representación
republicanos republicanos e republicanas republicanas e republicanos republicanos/as

residente a persoa residente o cidadán ou cidadá residente a cidadá ou cidadán residente o médico ou médica residente
residentes as persoas residentes a poboación residente os médicos e médicas residentes os médicos/as residentes o persoal residente
responsábeis as persoas responsábeis os/as responsábeis os e as responsábeis a responsabilidade
responsábel a persoa responsábel o/a responsábel o ou a responsábel a responsabilidade
responsable a persoa responsable o/a responsable o ou a responsable

responsables as persoas responsables os/as responsables os e as responsables

retirados persoas retiradas retirados e retiradas retiradas e retirados retirados/as retiro
revisor persoa revisora revisor ou revisora revisora ou revisor revisor/a revisión
revisores persoal revisor revisión revisores e revisoras revisores/as equipo revisor
rexedores rexedores e/ou rexedoras rexedoras e/ou rexedores rexedores/as alcaldías

Subir

Letra S
sabios sabios ou sabias sabias ou sabios persoas sabias

sancionado persoa sancionada sancionado ou sancionada sancionada ou sancionado sancionado/a
sancionados persoas sancionadas sancionados e sancionadas sancionadas e sancionados sancionados/as
sanitario persoal sanitario sanitario ou sanitaria sanitaria ou sanitario sanitario/a persoal da sanidade
sanitarios persoal sanitario cadro de persoal sanitario sanitarios e sanitarias sanitarias e sanitarios sanitarios/as
secretario secretario ou secretaria secretaria ou secretario secretario/a secretaría
secretarios secretarios e secretarias secretarias e secretarios secretarios/as secretaría
seleccionados persoas seleccionadas seleccionados e seleccionadas seleccionadas e seleccionados seleccionados/as
señor señor ou señora señora ou señor señor/señora señor/a
señores señores e señoras señoras e señores señores/señoras señores/as
socio persoa socia entidade socia socio ou socia socia ou socio socio/a
socios persoas socias entidades socias socios e socias socios/as sociedade
soldador soldador ou soldadora soldadora ou soldador soldador/a

soldadores soldadores e soldadoras soldadoras e soldadores soldadores/as

solicitante a persoa solicitante o/a solicitante o ou a solicitante a entidade solicitante
solicitantes as persoas solicitantes os/as solicitantes os e as solicitantes as entidades solicitantes
sometido persoa sometida sometido ou sometida sometida ou sometido sometido/a sometemento
sometidos persoas sometidas sometidos e sometidas sometidas e sometidos sometidos/as sometemento
sospeitoso persoa sospeitosa sospeitoso ou sospeitosa sospeitosa ou sospeitoso sospeitoso/a
sospeitosos persoas sospeitosas sospeitosos e sospeitosas sospeitosas e sospeitosos sospeitosos/as
subalterno subalterno ou subalterna subalterna ou subalterno subalterno/a

subalternos persoal subalterno subalternos e subalternas subalternas e subalternos subalternos/as funcionariado do grupo E
subdirector subdirector ou subdirectora subdirectora ou subdirector subdirector/a subdirección persoa responsable da subdirección
subdirectores subdirectores e subdirectoras subdirectoras e subdirectores subdirectores/as subdirección
subministrador entidade subministradora persoa subministradora subministrador ou subministradora subministradora ou subministrador subministrador/a
subministradores entidades subministradoras persoas subministradoras subministradores e subministradoras subministradora ou subministrador subministradores/as
substituto persoa substituta substituto ou substituta substituta ou substituto substituto/a substitución
substitutos persoal substituto persoas substitutas substitutos e substitutas substitutos/as substitucións
supervisor persoa supervisora supervisor ou supervisora supervisora ou supervisor supervisor/a supervisión
supervisores persoal supervisor supervisión supervisores e supervisoras supervisoras e supervisores supervisores/as
suplente a persoa suplente o/a suplente o ou a suplente a suplencia
suplentes as persoas suplentes os/as suplentes os e as suplentes as suplencias
suxeito persoa persoa suxeita ente suxeito ou suxeita suxeito/a
suxeitos persoas persoas suxeitas entes suxeitos e suxeitas suxeitos/as

Subir

Letra T
técnico técnico ou técnica técnica ou técnico técnico/a

técnicos técnicos e técnicas técnicas e técnicos técnicos/as

teleoperador persoa teleoperadora teleoperador ou teleoperadora teleoperadora ou teleoperador teleoperador/a
teleoperadores persoal teleoperador teleoperadores e teleoperadoras teleoperadoras e teleoperadores teleoperadores/as
teóricos teóricos e teóricas teóricas e teóricos teóricos/as

terapeuta o/a terapeuta o ou a terapeuta a terapia

terapeutas os/as terapeutas os e as terapeutas a terapia

terceiro terceira persoa terceira parte terceira entidade terceiro ou terceira terceiro/a
terceiros terceiras persoas terceiras partes terceiras entidades terceiros e terceiras terceiros/as
testador persoa testadora testador ou testadora testadora ou testador testador/a
testadores persoas testadoras testadores e/ou testadoras testadoras e/ou testadores testadores/as
titor persoa titora titor ou titora titora ou titor titor/a titoría
titores persoas titoras titores e titoras titoras e titores titores/as titorías
titulado persoa titulada titulado ou titulada titulada ou titulado titulado/a titulación
titulados persoas tituladas titulados e tituladas tituladas e titulados titulados/as titulacións
titular a persoa titular o/a titular o ou a titular

titulares as persoas titulares os/as titulares os e as titulares

torneiro torneiro ou torneira torneira ou torneiro torneiro/a

torneiros torneiros e torneiras torneiras e torneiros torneiros/as

traballador traballador ou traballadora traballadora ou traballador traballador/a persoa traballadora
traballadores traballadores e traballadoras traballadoras e traballadores traballadores/as persoas traballadoras persoal
tradutor tradutor ou tradutora tradutora ou tradutor tradutor/a tradución
tradutores tradutores e tradutoras tradutoras e tradutores tradutores/as persoal tradutor
tramitador tramitador ou tramitadora tramitadora ou tramitador tramitador/a tramitación
tramitadores tramitadores e tramitadoras tramitadoras e tramitadores tramitadores/as tramitación tramitacións
transeúnte a persoa transeúnte o/a transeúnte o ou a transeúnte

transeúntes as persoas transeúntes os/as transeúntes os e as transeúntes

transplantados persoas transplantadas transplantados e transplantadas transplantadas e transplantados transplantados/as
transportista o/a transportista o ou a transportista


transportistas os/as transportistas os e as transportistas


turista a persoa turista o/a turista o ou a turista o turismo
turistas as persoas turistas os/as turistas os e as turistas o turismo
tutelado persoa tutelada tutelado ou tutelada tutelada ou tutelado tutelado/a
tutelados persoas tuteladas tutelados e tuteladas tuteladas e tutelados tutelados/as

Subir

Letra U
universitarios universitarios e universitarias universitarias e universitarios universitarios/as

usuario persoa usuaria usuario ou usuaria usuaria ou usuario usuario/a
usuarios persoas usuarias usuarios e usuarias usuarias e usuarios usuarios/as

Subir

Letra V
vacinados vacinados e vacinadas vacinadas e vacinados vacinados/as persoas vacinadas
valedor valedor/a valedor ou valedora valedora ou valedor persoa valedora valedoría
vascos persoas vascas sociedade vasca cidadanía vasca poboación vasca vascos e vascas
veciño persoa veciña veciño ou veciña veciña ou veciño veciño/a veciñanza
veciños veciñanza persoas veciñas veciños e veciñas veciñas e veciños veciños/as
vellos vellas e vellos vellos e vellas vellos/as persoas maiores vellez
vendedor parte vendedora vendedor ou vendedora vendedora ou vendedor vendedor/a persoal de vendas
vendedores parte vendedora persoal de vendas vendedores e vendedoras vendedoras e vendedores vendedores/as
veterinario veterinario ou veterinaria veterinaria ou veterinario veterinario/a

veterinarios veterinarios e veterinarias veterinarias e veterinarios veterinarios/as

viaxeiro viaxeiro ou viaxeira viaxeira ou viaxeiro viaxeiro/a

viaxeiros viaxeiros e viaxeiras viaxeiras e viaxeiros viaxeiros/as

vicepresidente vicepresidencia vicepresidente ou vicepresidenta vicepresidenta ou vicepresidente vicepresidente/a persoa a cargo da vicepresidencia
vicepresidentes vicepresidencias vicepresidentes e/ou vicepresidentas vicepresidentas e/ou vicepresidentes vicepresidentes/as persoas a cargo das vicepresidencias
vicevaledor vicevaledor/a vicevaledor ou vicevaledora vicevaledora ou vicevaledor vicevaledoría
vicevaledores vicevaledores e vicevaledoras vicevaledoras e vicevaledores vicevaledores/as vicevaledorías
violentos persoas violentas violentos e violentas violentas e violentos violentos/as
visitador visitador ou visitadora visitadora ou visitador visitador/a

visitadores visitadores e visitadoras visitadoras e visitadores visitadores/as

visitante a persoa visitante o/a visitante o ou a visitante a visita
visitantes as persoas visitantes os/as visitantes os e as visitantes as visitas
viúvo persoa viúva viúvo ou viúva viúva ou viúvo viúvo/a viuvez
viúvos persoas viúvas viúvos e viúvas viúvas e viúvos viúvos/as viuvez
vogais as vogalías os/as vogais os e as vogais

vogal o/a vogal o ou a vogal a vogalía

voluntario persoa voluntaria voluntariado voluntario ou voluntaria voluntario/a persoal voluntario
voluntarios voluntariado persoas voluntarias voluntarios e voluntarias voluntarios/as persoal voluntario

Subir

Letra X
xardineiro xardineiro ou xardineira xardineira ou xardineiro xardineiro/a persoal xardineiro xardinaxe
xardineiros persoal xardineiro xardineiros e xardineiras xardineiras e xardineiros xardineiros/as xardinaxe
xefe xefe ou xefa xefa ou xefe xefe/a xefatura
xefes xefatura xefes e xefas xefas e xefes xefes/as
xerente a xerencia o ou a xerente a persoa a cargo da xerencia a persoa responsable da xerencia o persoal xerencial
xerentes as xerencias os e as xerentes as persoas a cargo da xerencia as persoas responsables da xerencia o equipo xerencial
xestor xestión persoa xestora posto de xestión xestores/as xestor/a
xestores xestión persoal xestor xestores e xestoras xestores/as equipo xestor
xitanos colectivo xitano pobo xitano persoas xitanas xitanos e xitanas xitanas e xitanos
xordo persoa xorda xordo ou xorda xorda ou xordo xordo/a persoa non oínte
xordos persoas xordas xordos e xordas xordas e xordos xordos/as persoas non oíntes
xornalistas os/as xornalistas os e as xornalistas


xubilado persoa xubilada xubilado ou xubilada xubilada ou xubilado xubilado/a xubilación
xubilados persoas xubiladas xubilados e xubiladas xubiladas e xubilados xubilados/as xubilación
xuíces xuíces e xuízas xuízas e xuíces xuíces/as

xuíz xuíz ou xuíza xuíza ou xuíz xuíz/a


Subir
Xunta de Galicia. Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar. Secretaría Xeral de Igualdade Xunta de Galicia. Consellería de Innovación e Industria. Dirección Xeral de Investigación, Desenvolvemento e Innovación
Tagen Ata, Lingua e Comunicación Imaxín Software
O contido desta páxina web, a escepción do software, está dispoñíbel baixo a licenza Creative Commons Atribución/ Non Comercial/
Valid XHTML 1.0 transitional